Werken in Denderbelle fase 2 Meerskant, Klein Gent, Dorp, Denderstraat

donderdag 7 december 2017

In Denderbelle liggen waarschijnlijk de slechtst onderhouden straten van groot Lebbeke.
Na herhaald aandringen van N-VA wordt er uiteindelijk iets gedaan.

Dit waren niet de oorspronkelijke plannen, want deze voorzagen dat in eerste instantie de Hoogstraat zou heraangelegd worden en van nieuwe riolering zou worden voorzien.

Onze vraag , van enige tijd geleden, om eerst de Meerskant aan te pakken, werd afgewimpeld met de woorden " water loopt niet omhoog".

Wij zijn blij dat onze vraag nu toch gevolg krijgt , zij het geruime tijd later.
Sommigen zeggen “bochtenwerk” maar in VLD termen noemt dit "voortschrijdend inzicht".

Ter zake nu.

Meerskant: waarschijnlijk de numero uno in de slechte straten. Hier hadden de bewoners keuze tussen verschillende alternatieven en hebben de bewoners deze duidelijk te kennen gegeven. Zij wensen geen inperking van hun voortuintjes.

Klein Gent: hier is het anders gesteld en kan men spreken van VERKIEZINGSASFALT.
De bewoners worden binnen afzienbare tijd, alhoewel dit een zeer rekbaar begrip is in Lebbeke, geconfronteerd met TWEE keer grote werken, met alle hinder van dien.
In deze fase worden immers de noodzakelijke rioleringswerken niet voorziet en verschoven naar later, dit kan nog 10 jaar duren !
Wat mogen zij wel verwachten:

 • een bovenlaag asfalt wordt aangelegd bovenop de huidige bestrating,
 • voetpaden van 1 m breed die het de zwakke gebruikers verkeerveiliger moet maken,
 • vermindering van het aantal parkeerplaatsen; 
 • versmalde  straatstroken die slechts aan één auto doorgang verlenen , vanaf 't Vat tot nr 52 en vanaf de St Maartensstraat tot het Dorp,
 • de dubbele rijrichting blijft.

Er was een informatieavond op 9 mei 2017, waarop de bewoners JA of JA konden kiezen.
De alternatieve voorstellen gesteund door ruim 90% van de bewoners werden, zonder argumentatie, door burgemeester en schepenen weggestemd.
Vooral het verdwijnen van de parkeerplaatsen en de versmalling, met behoud van de dubbele rijrichting zit hen dwars. 

Dit is niet de herinrichting en  dorpskernhernieuwing zoals wij die zien.
De Denderstraat wordt enkele richting gemaakt en hier zal een parkeerverbod gelden.
Het overgrote deel van de bewoners van het Klein Gent willen een nieuwe, veilige , maar andere straat dan hetgeen nu voor ligt.
Zij willen met het gemeentebestuur overleggen.

Een petitie met hun verzuchtingen en concrete voorstellen, werd door zowat ALLE bewoners getekend. Een van die voorstellen was de vraag naar een studie over de invoering van enkele richting, maar de deur blijft gesloten. Het Schepencollege wijst het overleg van de hand.
Op de gemeenteraad, waarop een vertegenwoordiging van het Klein Gent aanwezig was werd door N-VA het voorstel ingediend om enkele richting in te voeren op het Klein Gent. Ook dit voorstel kreeg geen kans.

Karel Uyttersprot
Brusselsesteenweg 95

N-VA vraagt een Informatievergadering over het OCMW Participatief Project WZC “Hof ter Veldeken”.

woensdag 4 oktober 2017

Binnen afzienbare tijd worden in alle gemeenten de OCMW’s en de gemeentebesturen geïntegreerd.

Een van de grote dossiers die momenteel op tafel ligt in Lebbeke en waarin de gemeente een belangrijke rol speelt, is het OCMW Participatief Project WZC “Hof ter Veldeken”.

Het participatief project van dit WZC (woonzorgcentrum) betekent een belangrijke ingreep én wijziging in één van de kerntaken van het OCMW en de gemeente, met name de zorg voor onze oudjes, onze zorgbehoevenden.

Nu er plannen zijn om deze zorg uit te besteden aan derden, via een nieuw op te richten rechtspersoon, waarin de gemeente/OCMW een beperkte zeggingskracht zal hebben, zijn wij van oordeel dat ook de gemeenteraad hierin betrokken partij is.

Met het oog op een goede informatie van de gemeenteraad en gemeenteraadsleden stellen wij voor, dat hieromtrent een informatiesessie/commissie wordt georganiseerd, waarbij toelichting wordt gegeven over dit project, waarop er van gedachten kan gewisseld worden, en wel om volgende reden:
 • Binnen afzienbare tijd zal het OCMW geïntegreerd deel uitmaken van het gemeentebestuur.
 • De gemeente is nu reeds een voorname financierder van het OCMW.
 • Niet alle gemeenteraadsfracties hebben zitting in het OCMW.
 • De gemeente maakt deel uit van de ad hoc Onderhandelingscommissie WZC Hof ter Veldeken, via haar schepenen Guido Van Herreweghe/Kris De Smet en de gemeentesecretaris.
 • De gemeente zal ook deel uitmaken van de nieuwe rechtspersoon in de PPS en wij willen dan ook duidelijkheid i.v.m. zeggenschap, prijs, personeel, waarborgen door de gemeente.
 • Krijgen de gemeenteraadsleden inzage in de stukken ter zake?

Karel Uyttersprot
Peter Huyck
Gemeenteraadsleden

N-VA voorstel: Thesisprijs voor Lebbeekse studenten.

zondag 10 september 2017

N-VA-raadslid Karel Uyttersprot diende op de Gemeenteraad van 7/09/2017 een voorstel in, om voor de  Universiteits- of Hogeschoolstudenten, die een thesis maken over een onderwerp dat Lebbeke- Denderbelle-Wieze gerelateerd is, en/of nuttig kan zijn voor de gemeenschap, om die te bekronen met een (geld)prijs.

Jaarlijks beginnen tientallen Lebbekenaren aan hogere studies; Hogeschool, Universiteit. Jaarlijks studeren er ook tientallen Lebbekenaren af.

Bijna alle Vlaamse studierichtingen voorzien een bachelor- of masterscriptie.Dit betekent jaarlijks tientallen thesissen van Lebbeekse studenten.

Een gigantische productie aan kennis en inzichten, die vaak behoren tot de meest innovatieve, en die nog eens gratis is ook.

Gespreid over alle mogelijke kennisdomeinen: van preventiemanagement over sociaal werk, geschiedenis, stedenbouw, economie, marketing, bedrijfsleven, bedrijfsmanagement en zoveel meer.

Hier ligt een opportuniteit voor lokale verenigingen, ondernemers, openbare diensten en beleid. Een vereniging/overheid/onderneming die zichzelf kan laten doorlichten in een scriptie van een marketingstudent, die kan daar veel bij winnen.

Net zo goed kan dat interessant zijn voor de gemeente. Ook nu spendeert de gemeente heel wat geld aan studies. Bijvoorbeeld studenten architectuur of stedenbouwkundige kunnen interessante thema’s uitwerken die ook dienstig kunnen zijn voor het beleid.

Tweede dimensie aan het voorstel.

Het biedt ook de kans om studenten meer bij de gemeente te betrekken door middel van hun onderzoeksobject.

Als een thesis geschreven wordt over een Lebbeeks onderwerp of een hier gevestigd project, gaan die studenten nauwer betrokken worden bij het sociaal weefsel, misschien meteen uitzicht krijgen op tewerkstelling bij de instantie waar ze actief zijn voor hun studie.

Recent nog werd een gelijkaardig voorstel door de Dendermondse Gemeenteraad goedgekeurd.

Vandaar ons voorstel, dat de gemeente een thesisprijs inricht en studenten aanmoedigt om via hun thesis een bijdrage te leveren aan ons lokale maatschappelijke weefsel.

Dit voorstel werd aanvaard, met dien verstande dat de thesisstudenten die schrijven over een onderwerp dat een band heeft met Lebbeke, Belle of Wieze, een “aanmoedigingspremie” (kunnen) krijgen.

N-VA vraagt de vernietiging van GR-beslissing RUP Patmoes.

maandag 7 augustus 2017

Het RUP Patmoes, dat 170 bouwkavels voorziet op de voormalige site van de firma De Saedeleir, werd door VLD en CD&V goedgekeurd op de Gemeenteraad van 29 juni 2017.
Tegen dit dossier waren in totaal 442 bezwaren, klachten en reacties van omwonenden en gedupeerden.

Gemeenteraadslid Peter Huyck:

De bezwaren kwamen voornamelijk

 • Van 78 (!) bewoners uit Lebbeke, Belle en Wieze, die een stuk van hun bouwgrond gedegradeerd zien tot landbouw-of tuingrond zonder schadevergoeding, om bij firma De Saedeleir bouwgrond te kunnen creëren. De eigenaar van de gronden mag deze zelf ontwikkelen, wat een meerwaarde van miljoenen euro's met zich meebrengt. Dit staat in schril contrast met de RUP's Solleveld en Gursten Veldt, waar de gemeente de eigenaars onteigent en zelf de gronden verkoopt.
 • Van de bewoners uit de omgeving van de Fabiekstraat, Klein Antwerpenstraat, Lindekensstraat, De Naeyerstraat en Hulststraat, die beducht zijn voor de enorme overlast die deze nieuwe wijk met zich zal meebrengen.

Gemeenteraadslid Karel Uyttersprot:

 • Het gemeentebestuur weigerde de volledige dossiers en klachten ter inzage voor te leggen aan de raadsleden, niettegenstaande de uitdrukkelijke vraag van N-VA in de bewuste commissievergadering en de Gemeenteraadszitting.
 • Dit is een aantasting van het inzage recht van de raadsleden en van de openbaarheid van bestuur.
 • Tegen deze beperking van het recht van inzage heeft de N-VA-klacht ingediend bij de Provinciegouverneur.
 • Ondertussen heeft N-VA, op basis van juridische argumenten, de stukken kunnen verkrijgen, maar dit gebeurde post factum, nà de gemeenteraadszitting.

Op grond hiervan vraagt N-VA de vernietiging van deze genomen beslissing.

Punt Gemeenteraad Juni 2017

De Wolf en Uyttersprot trekken N-VA-lijst in Lebbeke

donderdag 15 juni 2017


In oktober 2018 trekken Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot als tandem de lijst voor N-VA Lebbeke. Samen willen zij een ploeg van enthousiaste kandidaten leiden. “Een keuze voor verandering en vernieuwing, als krachtig alternatief voor de huidige bestuurders”, klinkt het. “Na 18 jaar hetzelfde bestuur, snakken de inwoners naar een nieuw verhaal.”
 


Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot als tandem naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Lijsttrekker Raf  zorgde als jonge gedreven ondernemer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, mee voor het succes van N-VA. Hij bewijst in de gemeenteraad dat hij oog en inzicht heeft voor het gemeentelijk gebeuren en zet zich in voor de belangen van de Lebbeke-, Belle- en Wiezenaren. Hij heeft de politieke microbe te pakken en wil de positieve trend van de vorige verkiezingen verder zetten door de lokale N-VA-lijst te trekken in 2018.

Met Goedele  heeft de N-VA een topper in haar rangen die haar electoraal gewicht bewezen heeft bij vorige verkiezingen. Als moeder van vier jonge kinderen, OCMW-raadslid en als advocaat staat zij dicht bij de dagelijkse problemen van de mensen. Ze tracht hier als politica iets aan te doen, op het lokale vlak maar vooral als federaal parlementslid.

Achter hen staat een ploeg van mandatarissen en bestuursleden klaar om te helpen en de uitvoering van het programma gestalte te geven om van de verkiezingen 2018 een succes te maken.

N-VA gaat resoluut voor vernieuwing, verjonging en verandering

 
N-VA Lebbeke schuift daarom Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot graag naar voor.
“Na drie legislaturen (18 jaar) dezelfde burgemeester, is het tijd voor vernieuwing, verjonging en verandering. We willen een krachtig alternatief bieden voor de inwoners van Lebbeke: een eerlijk beleid met visie en meer aandacht voor onze burgers en verenigingen”, aldus Raf en Goedele.

Karel Uyttersprot geeft de fakkel door

Volgens Karel Uyttersprot, die bij de vorige verkiezingen de lijst trok, is het tijd voor de jongere generatie om de fakkel over te nemen. “Ik ben al vijftig jaar actief in de politiek, van de Volksunie tot de N-VA, van in de gemeenteraad tot in het parlement.”

Karel is trots op het mooie parcours dat de N-VA Lebbeke al heeft afgelegd: bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 sprong N-VA Lebbeke van 1 naar 8 zetels en behaalde 28.5 % van de stemmen. Deze score in Lebbeke werd bij de parlementsverkiezingen van 2014 nog verbeterd met 33 %, waarbij Goedele met 18 500 voorkeurstemmen werd verkozen.
“In de gemeenteraad zijn wij ongetwijfeld de voornaamste stem voor een ander en beter beleid”, zegt Karel.


Contact:

Raf De Wolf: 0475/20 50 64
Goedele Uyttersprot: 0479/37 69 91

Lebbeke ; Eetfestijnen, feesten en fuiven

woensdag 12 april 2017

N-VA pleit voor een PPS, een samenwerking tussen Gemeente en Parochiale werken.

Exit Ons Huis.

 Aan eetfestijnen heeft Lebbeke geen gebrek. De modale huismoeder- of vader moet op zaterdag of zondag  , wanneer zij dit willen, niet veel koken.
Jeugd- sport en heel wat andere verenigingen organiseren wekelijks wel een of ander eetfestijn om de kas te spijzen. Velen trekken hun organisatie hier aan op voor hun jaarwerking.

Met fuiven is het in aantal, als gevolg van gebrekkige accommodatie,  wat rustiger. Al laten de decibels, wanneer er toch een fuif plaats vindt, zich ver weerklinken.
Een vaste waarde voor eetfestijnen, fuiven en andere feesten is zaal Ons Huis. Een naam als een klok.
Maar hier komt verandering in. Het gebouw is in slechte staat en de kosten tot renovatie zijn torenhoog. De eigenaar is de vzw Parochiale werken. Zij zien de verder exploitatie niet meer zitten.

De verliezen stapelen zich op. Daarom werd de beslissing genomen café en zaal ons huis te verkopen, voor sociale en andere woningen.

Anderzijds staat de kerk van Heizijde, St Joannes Vianney, reeds lang leeg. Er zijn geen religieuze
diensten meer. De parochiale werken hebben een reeks plannen laten uitwerken , die neerkomen op het afbreken van deze kerk, om plaats te maken voor een grote polyvalente feestzaal voor eetfestijnen en andere feestelijkheden. Boven zou er een secretariaat komen voor de parochiale werking van Lebbeke-Buggenhout.

Verkiezingskoorts en electorale bocht.

Over deze plannen is, zo vernemen wij, intens en veelvuldig overleg geweest met het College van Burgemeester en Schepenen (VLD-CD&V), die zich blijkbaar konden vinden in de plannen, maar na het protest van de buurtbewoners een bocht van 180° maken om geen kiesstemmen te verliezen. Hadden zij van bij het begin duidelijk gecommunieerd met de Parochiale werken dan had al deze commotie niet nodig geweest.

Wij laten ons niet in met de beslissingen van een autonome organisatie, die over haar gronden, gebouwen en gelden, vrij mag beslissen.

Een aantal vragen die hierbij echter gesteld kunnen worden is of deze zaal de opvolger zal/kan zijn van Ons Huis.

 • Gaan de organisaties en bezoekers uit het centrum de weg wel vinden naar Heizijde?
 • Gaat bv de Chiro , van aan het Station, of de grote kerk, of vanop De Mot of Solleveld, naar Heizijde trekken voor hun eetfestijn of Christus Koning feest?
 • Hoe groot moet de zaal zijn om optimaal te renderen ?
 • Wat is de mogelijke impact van deze inplanting op de buurt en haar bewoners?
 • Hoe wordt de mobiliteit geregeld?
 • ….


N-VA voorstel

Wij zijn akkoord dat er nood is een aan polyvalente ruimte waar feesten, eetfestijnen,  fuiven mogelijk zijn.

Daarom doet N-VA een totaal ander voorstel:


Maak een PPS; een privaat  – publieke samenwerking tussen gemeente en parochiale werken mogelijk. Deze kan de meest diverse vormen aannemen.

Voorbeeld: De gemeente staat in voor de gronden, de parochiale werken voor gebouw, de exploitatie gebeurt gemeenschappelijk. De meest voor de hand liggende plaats lijkt ons de Omleidingsweg/ Flor Hofmanslaan, naast de brandweerkazerne.

Hier is  voldoende ruimte, wordt de overlast tot een minimum herleid, ligt centraal gelegen en heeft voldoende parkeergelenheden en heeft genoeg ontsluiting via de Flor Hofmanslaan.

Lebbeke 10.4.2017
Karel Uyttersprot                                                                        Raf De Wolf
N-VA Gemeenteraadslid                                                             N-VA Voorzitter Lebbeke & Raadslid

Hamme krijgt nieuw en volwaardig vredegerecht

vrijdag 24 maart 2017


Het regeerakkoord voorziet een reorganisatie van de vredegerechten, met als doel een betere werklastverdeling, betere werkomstandigheden voor het gerechtelijk personeel én een kostenbesparing op vlak van gebouwen (minder huurkosten, onderhoud gebouwen,…).

Een vredegerecht is laagdrempelig en staat dicht bij de burger. Een vrederechter – ook wel nabijheidsrechter genoemd - behandelt zaken zoals gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, familiale bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,... Je hebt geen advocaat nodig om een zaak aan te spannen.

Binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (Gent, Dendermonde, Oudenaarde) beschikt Dendermonde momenteel over 7 gerechtelijke kantons (Aalst, Beveren, Dendermonde, Lokeren, Ninove, Sint-Niklaas en Wetteren). Dendermonde-Hamme was een dubbelkanton, maar wordt omwille van de hoge werklast gesplitst.

Deze reorganisatie gebeurde in 3 fasen:
 1. Het centraliseren naar één zetel voor de kantons met twee of meer zetels
 2. Het fusioneren van gerechtelijke kantons 
 3. Het herverdelen van de kantons
De laatste fase is nu voltooid, met als resultaat een volwaardig vredegerecht voor Hamme, als enig nieuw in dit land. De werklast was hierbij doorslaggevend. Dit is heel belangrijk voor ons arrondissement.

In een vorige fase werd ook het kanton Wetteren-Zele aangepakt, waarbij de zetel in Zele werd gesloten. Gevolg: Zelenaars zouden naar Wetteren moeten.

In de commissie Justitie stelde ik hierover een vraag aan de minister en deed hem de suggestie om Zele bij een buurgemeente te laten aansluiten. Het verheugt me dan ook dat de minister mijn suggestie heeft meegenomen. De Zelenaars zullen nu in de toekomst niet naar het vredegerecht in

Wetteren moeten, maar wel naar Hamme. Dit is veel logischer.
In sommige gemeenten waar een vredegerecht gesloten werd, blijft ook nog de mogelijkheid om zittingen te houden op een andere locatie “sous l’arbre”, zoals bijvoorbeeld in een gemeentehuis.

Rup Patmoes (Fabriekstraat – fabrieksterrein De Saedeleir)

maandag 19 december 2016

Populisme of vriendjespolitiek?

Het terrein tussen de Fabriekstraat, Klein Antwerpenstraat en P.F . De Naeyerstraat krijgt een nieuwe bestemming. De gemeente wil hier een woonproject laten realiseren.
Hiervoor dient KMO-/industriegrond omgezet te worden in bouwgrond via een RUP.
   De opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP Patmoes) alleen al, kost ons € 60.500!

----------------------------------------------------------------------------------------
Uit Het Laatste Nieuws:
Wonen en groen in Patmoes
Het gebied 'Patmoes' in Lebbeke krijgt een nieuwe bestemming. Het gemeentebestuur laat hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Het binnengebied bevindt zich tussen de IJzerenweg, de Klein Antwerpenstraat, de Fabrieksstraat en de P.F. de Naeyerstraat. De firma De Saedeleir was er gevestigd, maar die herlocaliseerde het grootste deel van haar activiteiten. Het gemeentebestuur wil op de site mogelijkheden scheppen voor wonen, sociale woningbouw en groen. De opmaak van het RUP zal zo'n 60.500 euro kosten. (DND)
LEBBEKE 04/05/2016 - 02u47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Om deze omzetting van industriegrond naar bouw- en villagrond te kunnen doen, moet er elders bouwgrond vernietigd  worden om dit te compenseren. Dit is noodzakelijk om de ruimtebalans in evenwicht te houden.  
 • Hieromtrent werden verschillende infosessies gehouden in Denderbelle, Lebbeke en Wieze om de benadeelde eigenaars te informeren en te overtuigen. Zij krijgen voor de “planschade” geen tegemoetkoming.
 • Tientallen eigenaars van Lebbeke, Denderbelle en Wieze zien dus hun grond die als bouwgrond bestempeld is, degraderen tot tuin-, park-, of andere grondbestemming, zonder vergoeding, ten voordele van een groot en groots project: Patmoes.
Hoeveel dit alles reeds gekost heeft, of hoeveel het de gemeenschap nog zal kosten, kan de burgemeester of schepen ons niet vertellen (vragen gesteld GR 24.11.2016).

En hier komt “Vriendjespolitiek” uit de oude doos om de hoek kijken:

Heel wat eigenaars lijden planschade, de gemeente neemt heel wat kosten op zich.
MAAR: Open VLD en CD&V laten de winsten en baten uit de realisatie van het project en de verkoop van de bouwgronden,  vooral aan één eigenaar ten goede komen. Eén eigenaar die zijn bedrijf wenst te herlokaliseren naar Wallonië, op kosten van de Lebbekenaar. 

Pittig detail: Open VLD verliest hierdoor wel haar ‘geheime’ vergaderplaats, want in de kantoren van voornoemd bedrijf vonden doorgaans de coalitiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Het is moeilijk aanvaardbaar dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt: in het ene project (Gursten Velt, Solleveld,….) worden de gronden door de gemeente verworven, om deze zelf  te (laten) ontwikkelen.

In Patmoes zijn de belangen duizendmaal groter, laat de gemeente tientallen inwoners hun grond in waarde dalen om industriegrond te kunnen opwaarderen naar bouwgrond, waar slechts één eigenaar (veel) beter bij wordt.

Woonbeleid:

N-VA heeft belangrijke vragen bij het gevoerde beleid.
Wij zijn van oordeel dat “inbreiding” te verkiezen is boven het aansnijden van nieuwe kavels.
Hiervoor is een degelijke inventaris nodig van de leegstand, bouwrijpe kavels, verkrotting,…. In de kernen van onze gemeente. Deze dienen in eerste instantie te worden aangesproken.
Er worden honderden nieuwe kavels ontwikkeld op verschillende plaatsen in de gemeente, om zo vele honderden nieuwe bewoners aan te trekken, ten koste van open ruimte.
Patmoes is hier een duidelijk voorbeeld van.
 1. In de eerste plaats verkiezen wij de sanering van het gebied Patmoes, met als  bestemming “open ruimte”.
 2. N-VA vraagt, wanneer dit project toch gerealiseerd wordt,  dan ook dan dat de financiële opbrengsten van dit project  ten goede komen van de Lebbeekse gemeenschap
Voor de N-VA-fractie,
Karel Uyttersprot

HLN LEBBEKE 25/02/2016 - 02u28
Wonen en groen in Patmoes
Het gebied 'Patmoes' in Lebbeke krijgt een nieuwe bestemming. Het gemeentebestuur laat hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Het binnengebied bevindt zich tussen de IJzerenweg, de Klein Antwerpenstraat, de Fabrieksstraat en de P.F. de Naeyerstraat. De firma De Saedeleir was er gevestigd, maar die herlocaliseerde het grootste deel van haar activiteiten. Het gemeentebestuur wil op de site mogelijkheden scheppen voor wonen, sociale woningbouw en groen. De opmaak van het RUP zal zo'n 60.500 euro kosten. (DND)

LEBBEKE 04/05/2016 - 02u47
Opmaak plan Patmoes kost 52.000 euro
Het schepencollege van Lebbeke heeft het studiebureau Sweco Belgium aangeduid om een plan op te maken voor Patmoes. Dat gebied tussen de IJzerenweg, de Klein Antwerpenstraat, de Fabrieksstraat en de P.F. de Naeyerstraat in Lebbeke krijgt een nieuwe bestemming. De firma De Saedeleir was er voordien gevestigd. Het gemeentebestuur wil op de site mogelijkheden scheppen voor wonen, sociale woningbouw en groen. De opmaak kost zo'n 52.000 euro. (DND)

LEBBEKE 21/10/2015 - 02u35
Woonproject op site De Saedeleir
Als De Saedeleir aan de Fabrieksstraat haar activiteiten stopt, wordt daar een woonproject ontwikkeld. Dat heeft het Lebbeekse gemeentebestuur beslist. De Saedeleir verkoopt stalen balken, buizen en platen en doet ook aan staalbewerking. Het bedrijf bevindt zich in een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo's. Het bewuste perceel is volgebouwd tot op de perceelsgrenzen en de percelen ernaast zijn bestemd als bufferzone, woonuitbreidingsgebied en parkgebied. Uitbreiden is dus onmogelijk. "Net daarom denken we nu al na over een herbestemming van het gebied naar een kwalitatief woonproject bij stopzetting van de bedrijvigheid", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Door de omvang van de site moet er ook voldoende aandacht gaan naar groenaanleg, degelijk openbaar domein en woonondersteunende functies. De herontwikkeling willen we samen bekijken met een mogelijke ontwikkeling van het naastliggende woonuitbreidingsgebied. We geven prioriteit aan de opmaak van een plan omdat we verwaarlozing en leegstand willen voorkomen als het bedrijf verdwijnt." (DND)

Gemeenteraad van 24.11.2016 - Bespreking van het Budget 2017

maandag 5 december 2016

Vooreerst onze waardering aan de financieel beheerder en zijn medewerkers voor het voorliggend budget. Het is voor ons al een hele inspanning om het te doorworstelen, de opmaak is des te moeilijker en ingewikkelder.
Huisvuil.
 1. Huisvuil en huisvuilverwerking:
  Per inwoner hebben wij 125,6 kg te verbranden afval in Lebbeke en zijn hiermee koploper voor de ganse regio en het werkingsgebied van Verko. Inzake zwerfvuil zijn wij de op één na grootste vervuiler.
  De gemeente voorziet amper € 200 voor sensibilisering tot afvalpreventie.
  “Wij beschikken over een goede milieuambtenaar. Geef haar en de diensten voldoende ruimte om een degelijke campagne op het getouw te zetten. Dit komt het milieu én de portemonnee van de Lebbekenaar ten goede.”
  Het containerpark telt jaarlijks zowat 28.000 bezoekers. In 2014 werden de tarieven drastisch aangepast. Van het forfait van 1 euro, werd de toegang verhoogd naar een veelvoud, afhankelijk van welk soort afval men bij heeft.
  Deze extra inkomsten moeten mede de gemeente ten goede komen. Wij kunnen moeilijk aannemen dat deze volledig naar de intercommunale gaan.
  Ter info:
  Voor de exploitatie van het containerpark betaalt de gemeente aan Verko  47.429 euroDe personeelskost, ten laste van de gemeente bedraagt 120.000 euro
 2. Huisvuilophaling:
  Op 1.1.2015 verhoogde de prijs van de vuilniszakken van € 1,25 naar € 1,75.
  Jaarlijks worden er ong. 300.000 zakken verkocht, wat een extra inkomen moet genereren van € 150.000.
Evolutie van de lokale economie.
Lebbeke telt ongeveer 1.180 btw-plichtige zelfstandigen en ondernemingen (NV’s en BVBA’s samen).
Wij stellen vast dat het aantal zelfstandigen en rechtspersonen daalt en dit in tegenstelling met de andere, vergelijkbare gemeenten: indien men het jaar 2000 als basis 100 neemt, dan is de index voor Lebbeke in 2015 met 88 %. De andere gemeenten, vergelijkbaar met Lebbeke, scoren 141,1 %, of een verschil van ruim 50 %!
Dit betekent dat onze gemeente het inzake ondernemerschap niet goed doet.
Wij zijn van oordeel dat het gevoerde economisch beleid sterk aan bijsturing toe is.

De Kadobon.
De Kadobon is een initiatief van N-VA om zo de lokale ondernemingen te steunen.
Vaststelling: het aantal Kadobonnen stijgt, maar dit is zowat volledig voor het conto van de overheid en aanverwanten: PWA, gemeente, OCMW, jubilarissen.
Het aandeel van de bedrijven en particulieren is ondermaats, omdat er nagenoeg geen promotie voor de Kadobon wordt gevoerd. 
Men had wel een dossier ingediend bij de provincie voor het subsidiëren van een promotiecampagne. Deze subsidies werden ook bekomen, máár er diende ruim € 3.000 subsidie teruggeven te worden omdat de beloofde promotieacties niet werden uitgevoerd! Grote verliezer hierbij is de lokale middenstand. 

Gursten Velt KMO.
Het Gursten Velt is gelegen aan de omleidingsweg, tegenover de watertoren. De gronden werden verworven met het oog op de ontwikkeling van een KMO-zone.
Nu dient er een verkavelingsplan te worden opgemaakt;
Aanvankelijk zou de gemeente zelf het terrein ontwikkelen om zo zelf de winsten te innen.
Men stelt nu vast dat het niet lukt en wil nu toch een projectontwikkelaar aanstellen. Voor ons geen probleem, maar toentertijd waarschuwden wij reeds dat de randvoorwaarden, zoals de groenvoorziening, ventweg, … zoveel ruimte innemen dat er weinig overschiet om effectief te rentabiliseren.

Het “woonbeleid” in Lebbeke.
Wanneer wij de demografische evolutie van Lebbeke bekijken, dan is het aantal woonprojecten in ontwikkeling, ver boven de behoeften gesteld. 
Bovenvermelde woonprojecten gaan over zowat 350 à 400 nieuwe wooneenheden, goed voor 1000 à 1200 extra inwoners. 
Het is blijkbaar de bedoeling van Open VLD en CD&V, om binnen korte tijd de kaap van 20.000 inwoners te bereiken.
Hier willen wij pleiten voor meer inbreiding vooraleer er nog meer nieuwe en open ruimtes worden aangesneden. Er bestaat evenwel geen idee over de woon- en woningbehoeften in onze gemeente.
De gemeente heeft geen inventaris van de leegstand, bouwrijpe kavels of verkrotte woningen, die inbreiding (vervangingsverbouwingen, inname van bouwrijpe kavels in de bebouwde kom) mogelijk maken.

Rup Patmoes (Fabrieksstraat – fabrieksterrein De Saedeleir).
Dit RUP voorziet op deze terreinen een gemengd gebruik:
 • Kleine KMO-zone;
 • Een sportschuur;
 • Aantal woningen: 170 (volgens de burgemeester) 250 (volgens de bevoegde schepen).
 • Om dit te realiseren wordt industriegrond omgezet in grond voor woningbouw.

Dit heeft de gemeente reeds heel wat geld gekost: studiebureau, ontwikkeling RUP, infosessies, enz. Hoeveel dit reeds gekost heeft, kan de burgemeester of schepen ons niet vertellen.
 • Om dit te realiseren moet elders bouwgrond een andere bestemming krijgen om zo alle bestemmingen van gronden in Lebbeke in evenwicht te houden.
 • Tientallen eigenaars van Lebbeke, Denderbelle en Wieze zien hun bouwgrond degraderen tot tuin-, park, of andere grondbestemming. Hoeveel personen vallen onder deze maatregel?
 • Zij worden niet gecompenseerd volgens het principe van planschade.
Heel wat mensen zien dus hun grond in waarde dalen, ten voordele van een groot en groots project: Patmoes.

En hier komt “vriendjespolitiek” uit de oude doos om de hoek kijken:
Heel wat eigenaars lijden planschade, de gemeente neemt heel wat kosten op zich.
Máár: Open VLD en CD&V laten de winsten en baten die voortvloeien uit de realisatie van het project en de verkoop van de bouwgronden, ten goede komen aan één eigenaar, die zijn bedrijf wenst te herlokaliseren naar Wallonië. 
Pittig detail: Open VLD verliest hierdoor wel haar ‘geheime’ vergaderplaats, want in de kantoren van voornoemd bedrijf vonden doorgaans de coalitiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Het is moeilijk aanvaardbaar dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt: in het ene project worden door de gemeente de gronden verworven, om het project zelf te (laten) ontwikkelen.
In Patmoes zijn de belangen duizendmaal groter, laat de gemeente tientallen inwoners hun grond in waarde dalen, om industriegrond te kunnen opwaarderen naar bouwgrond, waar slechts één eigenaar (veel) beter bij wordt.
N-VA vraagt dan ook dat de financiële opbrengsten van dit project ten goede komen, eventueel deels aan de tientallen benadeelden (planschade), of alleszins van de Lebbeekse gemeenschap.

Denderbelle.
Wij vernemen dat de voorontwerpen voor Dorp en Meerskant klaar zijn. In 2017 kan met de werken begonnen worden. Er is een budget van € 470.000 voorzien.
Hoogstraat en Kapellenstraat worden verschoven naar 2018; gebudgetteerd voor € 475 000.
Deze verschuiving hebben wij geruime tijd geleden reeds voorgesteld, maar was toen onbespreekbaar omdat en ik citeer: “water niet omhoog kan lopen” en de werken aan de Hoogstraat en Kapellenstraat éérst dienden te gebeuren.
Wij zijn verheugd met dit “voortschrijdend inzicht”, een gevolg van de druk van o.a. de N-VA en de bevolking. Wij kijken met belangstelling uit naar de ontwerpen over de heraanleg van de Meerskant, maar vooral die van het Dorp.

Belastingen: € 12.900.000 (520.385.000 BEF).
De gemeente int zowat € 12.900.000 aan belastingen. De personenbelastingen (PB) en de onroerende voorheffing blijven op respectievelijk 7,5% en 1.450 opcentiemen en behoren tot de hogere categorieën. Voeg daar nog de algemene gemeentebelasting bij, een belasting die niet bestaat in de ons omliggende gemeenten, en wij zitten aan de top drie van onze belastingen.
 • Personenbelasting 6.015.000 euro
 • Onroerende Voorheffing 4.831.000 euro
 • Algemene Gemeentebelasting   865.000 euro
 • Drijfkracht /motoren in bedrijven   325.000 euro
 • Reclamebelasting   275.000 euro
 • Auto’s   271.000 euro
Máár: Lebbeke telt in totaal 23 soorten belastingen (!); 11 soorten belastingen brengen evenwel nog geen € 5.000 op. Is het zinvol dit te houden?
Voorbeelden voor 2016: belasting op wapenvergunningen (opbrengst € 779), belasting op reclameborden (opbrengst € 3.038), belasting op tweede verblijven, leegstand en verkrotting (opbrengst € 2.131), maar de leegstand en verkrotting wordt niet opgevolgd… De vraag is of het sop de kool wel waard is.

Ereburgerschap voor Eddy De Smedt.

dinsdag 6 september 2016

N-VA Lebbeke stelt aan de Gemeenteraad voor om de heer Eddy De Smedt aan te stellen tot ereburger van Lebbeke.

De heer De Smedt is geboren en getogen op het Dorp in Denderbelle.
Daar was hij kaatser in Club XV en speelde handbal bij Avanti/Elita Lebbeke.
Gedurende de Olympische Spelen te Rio, was hij de succesvolle delegatieleider voor het BOIC, waar ons land 6 medailles in de wacht sleepte: 2 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen, naast een belangrijk aantal plaatsten en ereplaatsen.
Het waren de meest succesvolle spelen voor ons land van de laatste 20 jaar!

Karel Uyttersprot, zelf opgegroeid op het Dorp (‘Dorp Acht’ - nu een bistro):

“Eddy woonde enkele huizen voorbij onze woning. Zijn ouders hielden er het populaire volkscafé ‘Den Botter’ open. Eddy was van jongs af aan reeds met sport bezig; voor onze deur, op het Dorp, met kaatsen en ook met handbal.

Toen ik op 16-jarige leeftijd met handbalclub Brabo van start ging, nu 50 jaar geleden, konden wij Eddy niet opnemen in onze ploeg omdat wij geen jeugdwerking hadden. Jammer. Hij sloot zich aan bij Avanti, die wel jeugdploegen had. Als Bellenaar/Lebbekenaar verdient hij, in onze ogen, opgenomen te worden als “ereburger”.

Hij zal dan ook de eerste Bellenaar zijn die deze eer te beurt valt.”

Voorstel tot tijdelijk verkeersvrij maken van de Jules De Buckstraat.

woensdag 22 juni 2016

De Jules de Buckstraat is een leuke plaats om te vertoeven: een aantal drank- en eetgelegenheden, maar ook andere handelszaken hebben er een stek gevonden. Deze handelszaken zorgen voor een gezonde dynamiek in het centrum van de gemeente.
Maar het verkeer is er echter nog steeds toegelaten, wat uw rust als terrasjesgangers verstoort en voor u een onveilige verkeerssituatie schept.

De Middenstandsraad van Lebbeke is vragende partij: “Tijdens de zomermaanden is het autovrij maken van de Jules De Buckstraat meer dan wenselijk, zodat er een aangenaam te vertoeven “Jules De Buckplein” wordt gecreëerd.”(Middenstandsraad dd. 22.2.2016).

Ook Raadslid Karel Uyttersprot ijvert om van de Jules De Buckstraat een verkeersvrije voetgangerszone te maken tijdens bepaalde periodes van het jaar. Gedurende de zomermaanden, bijv. van 15 juni tot 15 september en bijv. vanaf 14 u.

Dit kan met zeer eenvoudige ingrepen. N-VA vraagt aan het gemeentebestuur om dit voorstel te concretiseren en stappen te zetten naar een verkeersveiligere situatie. Na vele reacties en een groot aantal gesprekken, kan N-VA het volgende vooropstellen:
 • Prioriteit nummer één is uw veiligheid.
 • Niemand is a priori tegen een verkeersvrije straat, zeker niet wanneer dit bijdraagt tot de gezelligheid en op deze manier meer leven brengt in het centrum.
 • Een beperking in tijd en een flexibele regeling is gewenst. Niemand pleit voor een permanent verkeersvrije straat.
 • Uitbreiden van parkeergelegenheid met bewonerskaart. Het is immers onmogelijk om alle buurtbewoners te verzekeren van een parkeerplaats voor hun deur en daarbij nog eens parking vrij te houden voor de handelaars. Bewoners moeten ook in aanpalende straten kunnen parkeren.
 • Optimaliseren van de parkeergelegenheid in de buurt.
 • In- en uitgangen van de garages moeten vrij blijven (nodige controle dient gevoerd).
 • De straat moet bereikbaar blijven voor alle hulpdiensten.
 • Er is ook nood aan fietsenrekken; bezoekers komen naar de markt en de terrasjes met de fiets. De aanmoediging hiervan lost ook het parkeerprobleem een stukje op. De gemeente beschikt over eigendommen waar perfect een fietsenberging kan geïnstalleerd worden.
Wat betreft de concrete invulling worden volgende suggesties naar voor gebracht:
 • Indien er geopteerd wordt voor een flexibele regeling, kan dit op verschillende manieren ingevuld worden. Bijv. tijdens zomerperiode vanaf 14 u tot …, bij bepaalde evenementen, in weekends, …
 • De bereikbaarheid voor de leveranciers moet uiteraard gewaarborgd blijven.
 • Hoe straat afsluiten? Bijv. door bloembakken, verwijderbare paaltjes, …
 • Optimaliseren van de parkeerplaatsen rond de kerk, op de Grote Plaats.
 • Inlassen van een proefperiode en daarna evalueren met alle betrokkenen. De voor- en nadelen worden dan afgewogen en indien nodig wordt de regeling vervolgens bijgestuurd.

Onbegrijpelijke subsidiepolitiek van VLD en CD&V Lebbeke

woensdag 25 mei 2016

N-VA vraagt correcte toepassing subsidiereglement.


Jaarlijks kent de gemeente aan de culturele verenigingen een subsidie toe.

Hiervoor moeten zij voldoen aan een aantal criteria, zoals activiteiten, ledenwerking, bewijzen van de uitgaven, enz.

Maar met de toepassing van het subsidiereglement wordt al eens een loopje genomen…

Zo verstrekt het gemeentebestuur van Lebbeke subsidies aan de organisatie “De Versteende Stilte”, actief in de beeldende kunsten, waarvoor de Gemeentelijke Raad Cultuurbeleid (GRC) in haar verslag van 08.02.2016 én in het verslag van 10.03.2016 telkenmale een beoordeling geeft, die ronduit vernietigend is.
Wij citeren letterlijk:
 • haar activiteiten niet meer stroken met het subsidiereglement.
 • het atelier niet meer gevestigd is in Lebbeke.
 • het gemeentebestuur verkeert niet meer in de mogelijkheid om de activiteiten te controleren.
 • het vernoemde dossier is bovendien een amalgaan van fotokopies van aankoopfacturen slaande op het jaar 2001 tot en met 2014 (dus over 13 jaar!).
 • voornoemde facturen duiken telkenjare opnieuw op.
 • de commissie vindt het bovendien ook bijzonder moeilijk om subsidies te berekenen die slechts een gedeelte van een werkjaar zouden beslaan.
 • waarom nog huur betalen voor een lokaal dat je niet meer gebruikt? (lokaal Konkelgoed, blijkbaar werd huur betaald tot 30 april 2015?).
 • verder werd voor huur/energie (8 maanden) van een lokaal in Buggenhout een debetnota bijgevoegd (+ 1.800 euro) die door de invuller van het subsidieformulier zelf werd opgesteld en te betalen is aan hemzelf.
 • er wordt vermeld dat zij een gans jaar tentoonstellingen organiseren in het atelier in Lebbeke, waar zij sinds februari niet meer werkzaam zijn.
In een volgende vergadering van de GRC en in weerwil van haar eigen advies, wordt er beslist dat “De Versteende Stilte” toch een subsidie krijgt t/m april 2015.
Zij krijgen 420 euro, wat zeer merkwaardig is als men weet dat bijv. in dezelfde categorie “Fotoclub Ontspanner” - voor een gans jaar werking - 208 euro krijgt!

N-VA reageerde in de Gemeenteraad van april jl. fel tegen deze gang van zaken, die sterk in het nadeel is van alle goed werkende verenigingen en de talloze vrijwilligers, die wél het reglement ter harte nemen en toepassen.
Zowel in de gemeenteraadscommissie, als in de Gemeenteraad van 28.04.2016 kon de bevoegde schepen geen redelijk antwoord geven op de gestelde vragen. De beide verslagen van de adviesraad GRC waren haar blijkbaar onbekend.

Raadslid Karel Uyttersprot
vroeg in de gemeenteraad een gesplitste stemming, om de subsidie aan “De Versteende Stilte” af te wijzen, zodat de subsidies aan de vele andere verenigingen niet in het gedrang zouden komen.
Zonder veel dossierkennis stemde de meerderheid van VLD en CD&V de subsidie aan “De Versteende Stilte” t.b.v. 420 euro dan ook goed. Onbegrijpelijk.

Geen Symboolacties, oplossing Belle-Sas binnen handbereik

zaterdag 9 april 2016


Een delegatie van de N-VA-afdelingen Dendermonde en Lebbeke, onder leiding van de parlementsleden Goedele Uyttersprot en Marius Meremans bezocht reeds twee maal het kabinet van minister Ben Weyts om te pleiten voor een degelijke vaste overgang voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het sas van Denderbelle/Mespelare.
De info die de stad Dendermonde verspreidde is allesbehalve volledig en correct. In feite verkondigt de burgemeester slechts halve waarheden. Het is immers niet zo dat de gemeenten alles zouden moeten financieren.
Dankzij de bemiddeling van de N-VA-delegaties brengen de minister  en de provincie samen ruim een miljoen euro (70%) aan voor een nieuwe, comfortabele en veilige fiets- en wandelbrug te Denderbelle.
Dan blijft er maar 15% van de kosten over voor elk van de gemeenten Dendermonde en Lebbeke. Daarvoor krijgen ze dan een verbinding die veel beter en veiliger is dan de huidige passage over de sluisdeuren.
N-VA vraagt aan de burgemeesters om die uitgestoken hand aan te nemen. Dan kunnen we als gemeenten ook zelf mee beslissen over de vorm en ligging van een nieuwe en veilige oversteek.

Raf De Wolf                       Giel Van Medegael   Tomas Roggeman
Voorzitter                               Voorzitter                   Gemeenteraadslid 
N-VA Lebbeke               N-VA Dendermonde   N-VA Dendermonde
0475 205064                       0476 662193            0472 890396

Weyts wil over de brug en hoopt van gemeenten hetzelfde

In tegenstelling tot het verleden, wil deze Vlaamse Regering middelen voorzien voor een voetgangers- en fietsoversteek in de nabijheid van de sluis in Denderbelle.
Net zoals bij andere projecten zoals bijv.  Aalst en Lokeren, is Vlaams minister van Openbare Werken Weyts, bereid om een deel van de rekening te betalen wanneer ook de lokale besturen hetzelfde doen. 
Concreet engageert minister zich voor 50% of zo een €750.000 van de geschatte totale kostprijs op zich te nemen. Als nu ook de andere betrokken partijen ‘over de brug’ komen, is de oversteek een feit.
Naast dit engagement investeert deze Vlaams Regering in de eerder aangekondigde nieuwe grotere sluis in Denderbelle voor schepen tot 1350 ton.
Schepen die vrachtwagens van de weg halen en de economie verder ondersteunen.


Lebbeke moet van de Provincie de steun voor project “Kadobon Lebbeke” teruggeven.

donderdag 10 maart 2016

“Kadobon Lebbeke”: middenstandsproject Lebbeke loopt duizenden euro’s mis, als gevolg van het lakse beleid van de Open VLD - CD&V-meerderheid.

Twee jaar geleden lanceerde de N-VA Lebbeke het project “Kadobon”.
Met een Kadobon, die men kan aanschaffen bij de gemeentediensten, kan men aankopen doen bij de Lebbeekse middenstand.
De Open VLD - CD&V-meerderheid nam dit initiatief van N-VA over. Zij voorzag een lanceringsbudget van zowat € 15 000. Er werd een subsidiedossier ingediend bij de Provincie, in het kader van steun aan de middenstand en KMO.

Raf De Wolf, gemeenteraadslid N-VA: “Dit dossier werd door de Provincie goedgekeurd voor een tussenkomst van € 5 000. Een voorschot van € 2 500 werd op 11.8.2014 op de rekening gestort van de gemeente. Maar wat blijkt nu? Van de ganse campagne met promotieacties voor dit project, is niets in huis gekomen. De Middenstandsraad had terechte bezwaren tegen het plan van aanpak: ruim de helft van het bedrag zou gaan naar reclameadvertenties in reclamebladen van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen!! Welke inwoner van bijv. Asse of Lippelo komt in Lebbeke een Kadobon kopen om te spenderen in Lebbeke??
De Provincie zal niet alleen de nog resterende € 2 500 niet uitbetalen, zij vordert bovendien een gedeelte van het subsidievoorschot terug.
De steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werd teruggebracht op € 1 602, dus € 3 400 minder dan voorzien en toegezegd! Een zware streep door de rekening van de lokale middenstand”.

Karel Uyttersprot, gemeenteraadslid N-VA: “Sinds de lancering van de Kadobon tot eind januari 2016, zijn er 3 200 exemplaren verkocht. Voornamelijk de overheid is hier de grootste klant, met het OCMW op kop, maar ook de Middenstandsraad zelf (eindejaaracties), de PWA,…zijn goede afnemers.

Dat is leuk, maar het was de bedoeling om ook bedrijven en particulieren aan te zetten tot de aankoop van Kadobonnen, om op die manier de lokale handel en nijverheid te steunen.
Hiervoor dient men uiteraard een actieplan te ontwikkelen om dit nieuwe product te lanceren. De Provincie zou met veel geld over de brug komen. Niet dus.
Bijzonder jammer. De middenstand loopt hier € 3 400 mis, als gevolg van het lakse beleid van deze Open VLD - CD&V-meerderheid”.

In de gemeenteraad hebben wij onze ervaring en diensten aangeboden om dit initiatief te doen slagen. Dit werd hooghartig afgewezen. Wij vragen dan ook dat het goedgekeurde bedrag wel degelijk wordt aangewend met attractieve verkooppunten in de Bib, De Biekorf, het Sportcentrum en diverse handelszaken. In bepaalde gemeenten werkt men, succesvol, met een verdeelautomaat, bijv. in Beveren. Maar ook een huis-aan-huis flyeractie in Lebbeke, Denderbelle, Wieze, alsook andere initiatieven zijn nodig. Een goed doordachte campagne naar bepaalde doelgroepen is hier nodig: bijv. bedrijven kunnen een Kadobon schenken aan hun personeel voor Nieuwjaar, een jubileum, een oppensioenstelling.

Met deze provinciale steun kon men heel wat initiatieven nemen om dit project een goede start te geven, waar - naast de middenstand - ook de Lebbekenaren zouden kunnen van genieten. Wij vragen dan ook met aandrang dat het voorziene bedrag zou aangewend worden voor dit middenstandsproject.

Ter informatie: Uittreksel Schepencollege 28.1.2016
40. Projectsubsidie voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.


Kennis wordt genomen van het hierna vermeld schrijven d.d. 18.01.2016 van de provincie Oost-Vlaanderen, directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale samenwerking, dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking.
Wij hebben de evaluatie en het financieel verslag over het project ‘Kadobon Lebbeke’ goed ontvangen.
In onze brief van 6 augustus 2014 deelden wij mede dat aan uw bestuur een subsidie werd toegekend van 5.000 euro. Op 11 augustus 2014 werd een voorschot gestort van 2.500 euro.
Rekening houdend met de goedkeuring van het reglement door de provincieraad op 22 januari 2014, de beslissing van de deputatie op 3 juli 2014 en op basis van de door u ingediende bewijsstukken, wordt de subsidie bepaald op 1.602 euro.
Zoals al meegedeeld in de mail van 7 december, stellen wij vast dat de reële kosten lager zijn dan de raming in uw aanvraag. Daarom vragen wij het teveel gestorte voorschotbedrag t.b.v. 897,80 euro door middel van bijgevoegd overschrijvingsformulier terug te storten.

Het schepencollege beslist het volgende: Aan de financiële beheerder wordt gevraagd om dit teveel gestorte voorschotbedrag ten bedrage van 897,80 euro terug te storten.

N-VA pleit voor actieve verkeerscommissie Lebbeke

maandag 29 februari 2016

VLD verwijst een voorstel van coalitiepartner CD&V-coalitiepartner naar de prullenmand en CD&V volgt gedwee!

In de Gemeenteraad van 28 maart 2013 werd de Verkeerscommissie Lebbeke geïnstalleerd.
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties, het Verkeersplatform en een aantal deskundige ambtenaren.

Bedoeling is om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in Lebbeke “in goede banen” te leiden.
Hierbij werd evenwel weinig concreet vastgelegd: geen reglement, wijze van samenroepen en agendabepaling zijn niet geregeld,…
Evenmin de vergaderfrequentie.

Karel Uyttersprot, gemeenteraadslid “Tot nog toe kwam deze commissie nauwelijks samen, niettegenstaande de verkeersveiligheid en mobiliteit een topprioriteit moet zijn.
Daarom stellen we voor om deze commissie, die een verlengstuk is van de gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken, maandelijks bijeen te roepen.
Dit zou dan gebeuren op de dinsdag, voorafgaand aan de gemeenteraad. Op de agenda kunnen punten toegevoegd worden door alle geledingen van de verkeerscommissie, politie, brandweer, hulpdiensten,…
Dit voorstel is eigenlijk de officialisering van een voorstel van CD&V in haar blad Ampersand dd. 19.6.2013 (bijlage) waarin zij stelt:
"De oprichting van een gemeentelijke verkeerscommissie is voor CD&V Lebbeke dan ook een goede zaak. Deze openbare vergadering zal gehouden worden, elke laatste dinsdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij blijven u hoe dan ook op de hoogte houden via onze nieuwsbrief"….
CD&V stemde, onder druk van de VLD,  haar eigen voorstel weg.

Andre Segers, raadslid, lid Verkeerscommissie en Verkeersplatform licht toe:
“De problemen en voorbeelden van hoe het niet moet zijn legio. Een verkeerscommissie zou een goede oplossing zijn, ware het niet dat dit tot nog toe een lege doos is.
Een niet limitatieve opsomming van knelpunten en niet nagekomen beloftes:

 • "Investeren in veilige wegen met maximale aandacht voor begaanbare voetpaden.”
  Laat het ons nu even niet over het fysieke begaanbaar hebben, maar wel over de mogelijkheid om het voetpad te gebruiken. Wel, vind ons dan maar een straat waar er geen auto’s op het voetpad staan geparkeerd. Niettegenstaande veelvuldige meldingen, schijnt dit dan toch geen probleem te zijn voor dit bestuur.
 • “Aandacht voor zwakke weggebruikers.”
  Wel, laat er hier in Lebbeke nu een Verkeersplatform bestaan, een onafhankelijke pluralistische verzameling van vrijwilligers, die zich bezig houdt met de aandacht voor de zwakke weggebruikers.  Deze  organisatie wordt helemaal niet naar waarde geschat en heeft nagenoeg geen stem in het kapittel.
 • In kaart brengen van de huidige staat van de wegen met de beschrijving van missing links, zwarte punten, noodzakelijk onderhoud, verfraaiing en vernieuwing.
  Hoe zou het dan komen dat vrachtwagenchauffeurs, meestal van vreemde origine, zich hopeloos vast rijden in Bellebroek?
 • En dan Eureka, de oprichting van een “Verkeerscommissie”!
  Net zoals met eender welke adviesraad, wordt er hier ook geen rekening gehouden met aangehaalde punten, noch met de inbreng van het toch wel zeer verdienstelijke Verkeersplatform. En letterlijk uit de tekst “waarbij de sneltoets prioritair wordt uitgevoerd”. Vraagt u maar even naar deze sneltoets aub.
 • “Aangepaste inrichting, verkeersborden en signalisatie.”
  Vraag dan maar eens aan de bewoners van de Wolvenstraat in Wieze wat zij vonden van de “gezaaide” verkeersborden.
 • “Parkeerplannen.”
  De rariteiten op gebied van parkeermogelijkheden zijn legio, evenals de foorreizigers die hun zware mastodonten op de voetpaden parkeren. Zoals eerder reeds aangehaald, staan in elke straat wagens op het voetpad geparkeerd, alsook op plaatsen waar zij het zicht belemmeren. Weeral zonder resultaat bij vragen naar oplossingen.
 • “Transparante communicatie aan buurtbewoners bij infrastructuurwerken.”
  Het weze genoteerd dat volgens het bestuur de Verkeerscommissie hierin een ondersteunende rol opneemt. Wij kijken met belangstelling uit naar de eerste gelegenheid die zich aandient (na drie jaar weet je wel?).
 • “De inrichting van een (tijdelijk) verkeerspark in samenwerking met de scholen in het Octopus project.”
  Kan iemand mij zeggen wanneer Sint-Juttemis juist valt?”

Burgemeesterrapport voor Lebbeke : Lebbekenaar vindt dat het hoog tijd is voor verandering.

donderdag 11 februari 2016

Het Nieuwsblad organiseerde een enquête in alle Vlaamse gemeenten om het oordeel te kennen van de inwoners over hun burgemeester en het gemeentebestuur, nu het gemeentebeleid halfweg is.

In een vorige enquête van Het Nieuwsblad (eind 2013) behaalde de burgemeester van Lebbeke, François Saeys, de slechtste score van alle burgemeesters uit de regio!

In de nieuwe Nieuwsblad-enquête van januari 2016 doet Saeys het nog slechter!

Ook het gemeentebestuur, dus het Schepencollege, doet het slecht met 5,4 op 10.
Jaar na jaar gaat het vertrouwen van de Lebbekenaar in de burgemeester en de schepenen er op achteruit.

Dit is een bevestiging van wat de N-VA-oppositie al jaren vertelt:
Het is hoog tijd voor verandering.

Ondanks de slechte score van de burgemeester en het gemeentebestuur woont toch bijna 75% van de Lebbeke-, Belle-, en Wiezenaren graag in hun gemeente. Dit is niet verwonderlijk en vinden we ook in de andere gemeenten terug. De sterke ontevredenheid over het gevoerde beleid door de burgemeester en de schepenen is geen reden om te verhuizen. Wie verkoopt nu zijn huis omdat hij/zij vindt dat de burgemeester het niet goed doet? Hier heeft de Lebbekenaar zijn familie, zijn vrienden, zijn huis.
Hier is een sterk verenigingsleven, liepen zij school, waren bij de jeugdbeweging.
Sport, cultuur, de bibliotheek, de administratie kan rekenen op dienstvaardige ambtenaren, die -ondanks het feit dat zij sturing vanuit het beleid moeten missen - toch waardering genieten van de burger. Zij scoren dan ook goed in de enquête.

Wist je dat bepaalde schepenen, met belangrijke bevoegdheden, zich amper laten zien op de diensten die zij moeten leiden? Of is het misschien juist het feit dat ze zich zo weinig laten zien dat de diensten goed functioneren?

N-VA Lebbeke, GemeenteraadsfractieOngezien Deken uit Lebbeke nodigt twitterfamilie uit voor verjaardagsfeestje

maandag 1 februari 2016En om af te sluiten maken we kennis met een bijzondere man. Op de sociale media noemen de mensen hem 'de twitterende pastoor'. Geert Leenknegt, de deken van Lebbeke-Buggenhout, was gisteren jarig en werd uitgebreid gevierd op twitter. De twitterende pastoor heeft enkele duizenden volgers en had zijn twittervrienden uitgenodigd om zijn verjaardag te komen vieren in de dekenij in Lebbeke. Zo'n 50 tweeps en inwoners uit Lebbeke kwamen het glas heffen.

Gemeenteraad : Verkoop woongedeelte Station Heizijde

Station Heizijde- verkoop
Gemeenteraad 28 januari 2016
(Punt 16: Verkoop woongedeelte Station Heizijde)

Het Station Heizijde behoort tot ons onroerend erfgoed.
Het is sinds 12.12.2002 een beschermd monument en sinds 9.9.2004 in het bezit van de gemeente.
In 1904 kwam hier een treinhalte. Het station zelf werd gebouwd in 1907. De bouw en uitbating volgden de ontwikkeling van de lompenfabriek van de familie De Naeyer.
Momenteel is het nog steeds een belangrijke halte op de lijn 60 Dendermonde – Brussel, waar dagelijks vele tientallen pendelaars en scholieren op de trein stappen.
De burgemeester vertelde in de commissievergadering op 26.1.2016: “Gedurende al die jaren hebben wij niet stilgezeten om hiervoor een bestemming te vinden, o.a. via contacten met een sociale bouwmaatschappij”.
Ik weet niet wat de burgemeester bedoelt met “niet stilgezeten”:

 • Gedurende 12 jaar is er NIETS gebeurd. Het gebouw bevindt zich in een slechte staat, ook al is het onroerend erfgoed.
 • Kapotte ruiten, ingevallen en afbrokkelende muren, slechte dakgoten,… Alleen de kapotte ruiten werden met een houten plank afgedekt.

Het is onaanvaardbaar dat het gemeentelijk patrimonium zo erg en zo lang verwaarloosd wordt!
Een gedeelte van het gebouw wordt gebruikt door het Rode Kruis voor het geven van opleidingen, de jongerenwerking en de hulppost. Regelmatig hebben hier regiovergaderingen plaats met de Rode Kruisdiensten uit de omgeving. Recent nog stonden zij in voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van de waterellende, onder andere slachtoffers die van de trein kwamen en niet huiswaarts konden.

Het is ronduit beschamend hoe deze dienst, waarvan de vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor de maatschappij, zo door de gemeente gehuisvest wordt.

Langs de kant van het perron heeft men momenteel opnieuw te kampen met stukgeslagen ruiten. Het gebouw is niet geïsoleerd en de verwarmingskosten swingen de pan uit. Bij opleidingen kan men moeilijk de lokalen warm krijgen. Deze dienst tracht het binnenin enigszins bewoonbaar te houden.

Voor deze maatschappelijke en gewaardeerde diensten van het Rode Kruis willen wij een duurzaam en menswaardig onderkomen, in plaats van een verwaarloosd gebouw.
De gemeente telt 27 vergaderaccommodaties en vergaderzalen, exclusief De Biekorf (nog eens 7 zalen), waarvan een groot deel ondermaats gebruikt wordt. Hier kunnen zeker oplossingen gevonden worden.
We verwijzen hiervoor ook naar het advies van de GRC, de Gemeentelijke Raad Cultuurbeleid, die pleit voor een beperkter aantal zalen die goed onderhouden en uitgerust worden. De overige locaties kunnen best een andere bestemming krijgen (advies na een enquête met medewerking van 27 verenigingen).

Dit historisch gebouw, dat al jaren staat te verkommeren, zal openbaar verkocht worden.
Daar kunnen wij zeker mee instemmen! Zo wordt het gebouw behoed voor verder verval en verloedering, als het al niet te laat is.
Het gebouw wordt evenwel in twee gesplitst:

 • 2/3den, het zogenoemde woongedeelte, wordt verkocht;
 • 1/3de blijft voorbehouden voor het weinig benijdenswaardige onderkomen van de hulpdiensten van het Rode Kruis.

De prijsraming voor de totaliteit van het gebouw bedraagt nog amper € 35 000.
De instelprijs bij de openbare verkoop van het woongedeelte staat op € 27 000.
De restauratie van dit beschermde gebouw kan rekenen op de financiële steun van de Vlaamse overheid. Deze steun dient bovendien te worden aangevuld met steun van de provincie en de gemeente.

Een dergelijke restauratie heeft heel wat voeten in de aarde: deskundige architecten, ervaren bouwfirma’s, moeilijke procedure, strenge controles door onroerend erfgoed, ingewikkelde plannen, specifieke materialen,…
En dat voor amper 2/3den van het gebouw?!
Gaat men de koper 2/3den laten restaureren en het overige 1/3de verder laten verkommeren?
Gaat de gemeente ook een restauratiedossier indienen voor 1/3de van het gebouw?
Gaat het gebouw in zijn geheel gerestaureerd worden?
Dit dossier gaat volledig voorbij aan de realiteit en mist elke bedrijfslogica. Hier wordt niet op een rationele manier gehandeld, zoals in een bedrijf zou gebeuren.


Daarom stellen wij ook voor:

 • Dat het gebouw in zijn geheel wordt verkocht;
 • Dat er voor een duurzaam en waardig onderkomen wordt gezorgd voor het voortreffelijk werkende Rode Kruis.

Karel Uyttersprot, N-VA Fractie

Uitbreiding Deontologische Code Mandatarissen: wat voor het personeel geldt, moet ook voor de burgemeester, schepenen en raadsleden gelden !

zondag 20 december 2015

Lebbeke, Uitbreiding Deontologische Code Mandatarissen: wat voor het personeel geldt, moet ook voor de burgemeester, schepenen en raadsleden gelden !

Op de vorige zitting van de Gemeenteraad werd een “Deontologische Code Gemeentepersoneel” goedgekeurd.

Deze Deontologische Code legt de normen, waarden en verplichtingen vast waaraan het Gemeentepersoneel zich te houden heeft.
Hierin worden een aantal belangrijke bepalingen opgenomen zoals

 • Respect voor de persoonlijke waardigheid,
 • Correctheid in de praktijk,
 • Onomkoopbaarheid.

Daarnaast bestaat er ook een “Deontologische Code voor de mandatarissen”, nl  burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

Een aantal belangrijke verplichtingen die voor het personeel bestaan, staan evenwel niet in de Code voor de mandatarissen.

Karel Uyttersprot, gemeenteraadslid: “De gemeenteraadsleden hebben een voorbeeldfunctie, wat voor het gemeentepersoneel als verplicht wordt gesteld, geldt zeker ook voor alle mandatarissen, van burgemeester, over schepenen en raadsleden.  Daarom willen wij de “Code van de Mandatarissen “ aangevuld zien met de bepalingen die ook voor het personeel gelden.

Het is de letterlijke overname van de goedgekeurde Code voor personeel, alleen de term ‘personeelsleden’ werd vervangen door ‘Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden’.

Wij veronderstellen dan ook een grote unanimiteit, want hier kan niemand tegen zijn”.

Met het oog hierop heeft N-VA dit punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van december.

Wij hopen dat de meerderheid consequent is, en hetgeen ze verplicht stelt voor het gemeentepersoneel,ook voor zichzelf als leidraad neemt.

N-VA Fractie, Karel Uyttersprot

Aanpassing van Deontologische Code voor Mandatarissen:

N-VA stelt voolgende aanpssing voor;

inlassing van:

Art.8 bis: Respect voor de persoonlijke waardigheid:
     
Burgemeester, Schepenen en gemeenteraadsleden dienen respect te tonen voor de    persoonlijke waardigheid van iedereen. Dit houdt ondermeer in dat er geen onnodig kwetsende, beledigende, agressieve, bedreigende,… opmerkingen worden gemaakt of handelingen worden gesteld.

Art.26 bis: Correctheid in de praktijk

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen, en de raadsleden,  maken geen ongeoorloofd gebruik van uitrusting of materiaal van het gemeentebestuur voor privé-doeleinden.

Art.26 ter: Onomkoopbaarheid

Leden van het College van Burgemeester en Schepenen, en raadsleden moeten uiteraard onomkoopbaar zijn. Zij mogen van andere collega’s of van derden geen giften of voordelen vragen of aanvaarden die met hun ambt verband houden. Op die manier wordt vermeden dat de objectiviteit in het gedrang komt en er van u wederdiensten worden geëist. Het is niet toegestaan relatiegeschenken te ontvangen of deel te nemen aan activiteiten betaald door privé-personen of organisaties, tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding en in het teken staat van het algemeen belang van de organisatie.

't Oud Gemeentehuis Wieze : Restauratie vordert goed ; open op Open Monumentendag

woensdag 9 september 2015


De voormalige herberg “’t Oud Gemeentehuis” en “Muzieklokaal”, voorheen “Het Wapen van den Heere”, werd beschermd als monument bij KB van 08.09.1981.
De café met vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid Wieze-Aalst, werd volgens archiefdocumenten opgericht in 1783 door de heer van Wieze.
De herberg deed dienst als gemeentehuis tot 1871 , wanneer het gemeentehuis ondergebracht werd in het nieuwe schoolhuis aan de Nieuwstraat. (Bron Onroerend erfgoed)


Tot 2009 was ’t Oud Gemeentehuis nog in gebruik als café (familie K&E De Wolf). Sinds de leegstand trad het verval zeer snel in: lekkende daken, waterinsijpeling, kapotte ramen,…  Aanvankelijk wilden de eigenaars het gebouw verkopen.

In 2010 trok toenmalig volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot, samen met Rik Vermeir aan de alarmbel om het gebouw voor de afbraak te behoeden. Op het kabinet van minister Bourgeois werd, samen met de eigenaars, de firma nv Diepensteyn, Brouwerij Palm, overleg gepleegd om het gebouw te redden en te restaureren.  De eigenaars engageerden zich hiertoe en stelden een team van ervaren architecten aan om dat te realiseren, nl Filip De Mulder en interieurarchitect Filip Claes, samen met Katelyn Verhasselt. Zij maakten een grondige studie van het oude gebouw en haar historisch erfgoed, en ontwierpen de plannen voor de restauratie en volledig nieuwe, eigentijdse inrichting. Hetgeen voor ligt is prachtig .

Open MonumentendagOp zondag 13 september, open monumentendag, wordt de werf ’t Oud Gemeentehuis opengesteld voor het publiek, zoals vroeger reeds werd aangekondigd.

Karel Uyttersprot:” De werken vorderen goed. De muren werden reeds gekaleid, er is reeds gevloerd, de ramen werden geplaats,…

De eigenaar, NV Diepensteyn, had reeds vroeger meegedeeld dat de werf op Open Monumentendag open zou gesteld worden voor het publiek.

Voor de ingebruikname en de definitieve opening is het nog even wachten.

Het gebouw dient verder te worden afgewerkt en ook de binnenafwerking en meubilair moet nog voorzien worden.

Ondertussen wordt reeds gezocht naar een exploitant, wat op een weloverwogen wijze zal gebeuren.

Iedereen zal kunnen vaststellen dat dit gebouw een pareltje wordt en een model van onroerend erfgoed.

Rik Vermeir, met wie ik herhaalde malen het kabinet van minister Bourgeois bezocht om dit dossier in orde te krijgen,en die mee de kar trok, zal de bezoekers te woord staan.”

’t Oud Gemeentehuis Wieze wordt een pareltje dat het totale ( eveneens geklasseerde dorpsgezicht) dorpsgezicht zal bepalen.

Alternatieve oversteek sas Denderbelle haalbaar : N-VA pleit voor cofinancieringsmodel

dinsdag 28 juli 2015

Waterwegen en Zeekanaal laat vanuit veiligheidsoverwegingen geen publieke doorgangen meer toe op stuw- en sluiscomplexen. Daarom moest worden gezocht naar een alternatief voor de huidige fiets -en voetgangersoversteek ter hoogte van Denderbelle sas. Minister Weyts bracht de betrokken partners rond de tafel en stelde vast dat een oplossing mogelijk is. Streekparlementariërs Goedele Uyttersprot en Marius Meremans (N-VA) staan achter het enige haalbare scenario en pleiten voor snelle aanpak en een cofinanciering vanuit de gemeenten Lebbeke en Dendermonde alsook vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.

De bouw van een nieuwe stuw en sluis te Denderbelle en het behoud van een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers over de Dender zijn beiden gedragen door het brede publiek.  Omwille van veiligheidsredenen is het echter niet mogelijk een oversteek voor fietsers en voetgangers te integreren in de nieuwe bouwwerken.
W&Z is als beheerder van bevaarbare waterlopen aansprakelijk wanneer een oversteekongeval gebeurt ten gevolge van een onveilige situatie. Hiermee rekening houdend streeft W&Z ernaar om stelselmatig alle sluizen volledig ontoegankelijk te maken voor onbevoegden.  Voor het stuw- en sluiscomplex te Denderbelle-Oudegem wil W&Z de veiligheid garanderen door een twee meter hoge omheining. Dergelijke garanties zijn nodig omdat bij de nieuwe, automatische stuw en sluis te Denderbelle geen bedienaar meer ter plaatse is.

“Op ons overleg met de minister beloofde minister Weyts rond de tafel te gaan zitten met de betrokken partners, nl. gemeente Lebbeke, stad Dendermonde, de provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanalen. Het eerste overleg vond intussen plaats op 12 mei en leverde zes alternatieven op. Uiteindelijk werd vastgesteld dat 1 scenario waardig en haalbaar is voor de betrokken partijen: een fiets- en voetgangersbrug in nabijheid van de huidige sluis. De locatie stroomafwaarts van het nieuwe stuwsluiscomplex lijkt voor dit scenario een ideale oplossing omdat er reeds bestaande ontsluitingen voorhanden zijn” – weten Goedele Uyttersprot en Marius Meremans.
De totale kost voor de alternatieve oversteekplaats wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. W&Z wil hiervoor een substantieel bedrag van de kosten op zich nemen maar wijst op de noodzaak van financiële participatie van de partijen die een oversteek wensen te behouden. Dergelijke cofinanciering werd reeds toegepast bij andere projecten.

“Als N-VA zijn we nieuwsgierig te vernemen hoeveel financiële middelen de gemeente Lebbeke en de stad Dendermonde aan de fiets- en voetgangersoversteek wensen te besteden. Het model van cofinanciering krijgt wat ons betreft graag snel een positief antwoord vanuit beide besturen. Bovendien kunnen lokale besturen met dit model inspraak afdwingen opdat een brug op maat van onze regio wordt gerealiseerd” aldus Goedele Uyttersprot.

Voor de financiering van de fiets -en voetgangersbrug verwacht N-VA ook een financiële inspanning van de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie investeerde in het verleden reeds heel wat tijd en middelen in de aanleg en onderhoud van het fiets- en wandelwegennetwerk en heeft er alle baat bij om mee aan tafel te zitten bij de opmaak van plannen voor een alternatieve oversteek. Meremans en Uyttersprot willen dat de provincie de jaagpaden langs de Dender koestert en in stand houdt als ideale fiets –en wandelverbindingen.

“Vanuit toeristisch oogpunt is het voorliggende scenario een ideale gelegenheid om het toerisme langs en op de Dender te promoten. N-VA verwacht dan ook van de provincie Oost-Vlaanderen een substantiële deelname en cofinanciering zodat het provinciaal fiets –en wandelknooppuntennetwerk wordt gevrijwaard” zegt Marius Meremans.

Met alle actoren werd afgesproken om uiterlijk in september 2015 een nieuw overleg te laten plaatsvinden. Indien de verschillende besturen tijdig ruimte vrijmaken in hun begrotingen kan in een eerste fase snel een principeovereenkomst worden goedgekeurd. In een tweede fase kan vervolgens de eigenlijke realisatieovereenkomst worden opgemaakt.
“Wat ons betreft mag het alvast snel gaan. We verwachten op korte termijn een doorbraak” zeggen beide volksvertegenwoordigers.

Meer informatie:
Marius Meremans (Vlaams parlementslid)
marius.meremans@vlaamsparlement.be  - 0473 34 30 76
Goedele Uyttersprot (Federaal volksvertegenwoordiger)
goedele.uyttersprot@n-va.be - 0479 37 69 91

Lebbeke : N-VA dient klacht in tegen dubieuze aanwerving technisch assistent

donderdag 23 april 2015

Het  Schepencollege van Lebbeke ging over  tot de aanwerving van een  technisch assistent voor het Sportcentrum.

In een eerder Schepencollege werd beslist om gebruik te maken van de rangschikking van de geslaagde kandidaten voor het aanwervingsexamen van technisch assistent voor de Groendienst,
waarvoor de selectie eerder georganiseerd werd, gezien het over een vergelijkbaar functieprofiel gaat.

Nu blijkt dat deze rangschikking niet gerespecteerd werd en dat er iemand aangeworven is die helemaal niet op deze lijst van geslaagden voor komt.

André Segers, N-VA gemeenteraadslid: “Dat men besluit om de lijst van geslaagden voor een soortgelijke functie te gebruiken, om tijd en geld uit te sparen, kan ik begrijpen. Maar dat men dan vervolgens afwijkt van deze lijst en iemand aanwerft die helemaal niet geslaagd is voor de selectieproeven, kan voor mij niet door de beugel. Aanwervingen bij de gemeente zijn aan strikte regels gebonden en deze dienen te worden gerespecteerd. Wij dienden vorige maand, tegen deze aanwerving dan ook een klacht in bij de bevoegde provinciale overheden. ”

An Vervliet, N-VA fractieleider gemeenteraad: “Als oppositie kunnen wij het niet dulden dat de wetgeving niet gerespecteerd wordt. Bovendien komt men zelfs de eigen beslissing niet na.”

Bronnenmateriaal

In chronologische volgorde verwijzen graag naar de notulen van het College van burgemeester en schepenen waarop wij ons baseren om deze onregelmatigheid aan te klagen:
 • Schepencollege d.d. 20/11/2014: punt 7
 • Schepencollege d.d. 04/12/2014: punt 7 en punt 11
 • Schepencollege d.d. 11/12/2014: punt 5
 • Schepencollege d.d. 23/12/2014: punt 12 en punt 13
 • Schepencollege d.d. 22/01/2015: punt 28
N-VA Bestuur Lebbeke

Lebbeke: Beurtelings parkeren wordt afgeschaft- maar parkeervakken voor garages in Leo Duboisstraat

woensdag 8 april 2015

Het beurtelings parkeren wordt in Lebbeke stilaan afgeschaft en dit o.a. op vraag van N-VA Raadslid Raf De Wolf in de Gemeenteraadszitting van 28.11.2013 (zie voorstel hieronder).

In de Leo Duboisstraat is het al zo ver , andere straten, zoals de Opwijksestraat zullen volgen.

Positief nieuws dus, MAAR ook in de Leo Duboisstraat werden er verschillende parkeervakken voorzien voor verschillende garages zodat betrokkenen niet meer in of uit kunnen !

Er is duidelijk een gebrek aan controle door de bevoegde schepen op de uitvoering der werken.

Dergelijke flagrante nalatigheden geven te bedenken over de bekwaamheid van het Schepencollege!

Gewone (N-VA) raadsleden merken deze “stommiteiten” op, terwijl de bevoegde schepen die hiervoor verantwoordelijk is, niets doet.

Ook in anders straten doet zich dit "fenomeen" voor: Stationsstraat (zie eerder bericht), Bellestraat, Leo Duboisstraat (foto's hieronder),...

Eerder Voorstel : Afschaffing halfmaandelijks parkeren in Lebbeke - Wieze - Denderbelle
N-VA Fractie Lebbeke

Parkeerstroken in de Stationsstraat Lebbeke

zaterdag 4 april 2015


In de gemeenteraadszitting van november 2014 vroegen wij om de parkeerstroken in Lebbeke te 'individualiseren'.

Ondertussen zien wij dat er in de Stationsstraat de parkeerplaatsen individueel werden aangeduid, en er gevolg gegeven wordt aan ons voorstel, MAAR: zoals het uitgevoerd wordt in bijhorende foto, hadden wij het ook weer niet bedoeld.....;

Op verschillende plaatsen werden parkeerstroken aangeduid voor een garage.
twee huizen er voor zien we wel hoe een inrit of garagepoort wordt gevrijwaard.

Ook in de Leo Duboisstraat is op 3 plaatsen een parkeervak voor een uitrit van een garage aangeduid...

Wij vragen ons af waarom  de bevoegde schepen zulke grove vergissingen niet
opmerkt en laat rechtzetten.
 Lebbeke : Geen Gemeenteraad in maart 2015 , bij gebrek aan beleid en aan plannen.

woensdag 25 maart 2015
 “N-VA komt met feiten, VLD antwoordt met verwijten;
N-VA komt met informatie en gegevens,
De heer Saeys maakt er zich gemakkelijk vanaf  met wat verwijten,zonder de feiten te weerleggen…”


In maart zal er geen gemeenteraad zijn in Lebbeke, bij gebrek aan agendapunten, vorig jaar was dit trouwens ook het geval.  Dit geeft te bedenken.

De burgemeester verklaarde in de beleidsnota van VLD en CD&V, voor de legislatuur 2013-2019, dat een gemeente van 18 500 inwoners besturen, te vergelijken valt met een groot bedrijf….

Wij kunnen hem daarin  volgen, MAAR kunnen ons niet voorstellen dat men een bedrijf kan besturen op de wijze dat Lebbeke bestuurd wordt  !   

Er is voor de gemeente één groot voordeel, de gemeente kan niet failliet gaan. Men kan dus ongestoord verder aanmodderen.

Geen gemeenteraad dus in maart. Dit wijst ons inziens op een gebrek  beleid, planning  en initiatieven. Dit wijst op slecht bestuur. 

Deze bestuursploeg blinkt uit  inactiviteit:  schepenen komen om onvoorbereid op commissievergaderingen en  gemeenteraden, zij kunnen veelal geen antwoord geven op evidente vragen over hun vakdomein, het duurt soms maanden eer er op vragen een antwoord komt, zij zijn weinig te zien op hun diensten, en van leiding geven en aansturing van hun diensten is weinig sprake.
Dat de diensten toch nog  functioneren is vooral  te danken aan de inzet van medewerkers. De medewerkers , samen met alle Lebbekenaren, verdienen een beter bestuur !

Een kleine analyse:

Het college van Burgemeester en Schepenen bestaat uit 6 personen. Hiervan zijn er amper twee die hun werk doen en voorbereid zijn. De  4 anderen worden wel betaald, maar zijn voornamelijk op festiviteiten en recepties te zien en niet waar hun taak hen roept: als leidinggevende  kracht bij hun medewerkers en diensten. 
                                                                                                                                                                            Indien er werkelijk niets te zeggen valt , bij gebrek aan initiatieven of beleidspunten,  kun je natuurlijk moeilijk een gemeenteraad van 25 raadsleden samenbrengen.

Is dit een besparing?  In strikte zin natuurlijk wel. Een gemeenteraadslid kost de gemeente
150 €/zitting, netto betekent dit voor  bv N-VA-mandatarissen (na afhoudingen)  78,97 €.  Een zitting uitstellen is dus een besparing van 2850 € plus eventuele commissievergaderingen. Een dergelijk uitgangspunt is natuurlijk niet het opzet van onze democratie, want dan kunnen we gewoon de gemeenteraad  opdoeken en zo nog meer besparen…   Door het niet laten doorgaan den de gemeenteraad maakt men de verkozenen, die het beleid kritisch willen bespreken, monddood.

Een besparing zien wij eerder in het schepencollege: laten we de vergoeding  afhangen van hun prestaties (exclusief festiviteiten).

In Lebbeke verdient de burgemeester op jaarbasis 63 500 €, of zowat 5 200 € per maand. Bedrag te verhogen met vakantiegeld, eindejaarpremies en mogelijks de vergoeding van bepaalde kosten. Een schepen in Lebbeke verdient 60 % van dit bedrag dit is ruim 38 000 €/jaar of bijna 3 200 @/maand  . Daarnaast strijken zij ook nog zitpenningen en vergoedingen op van besturen en raden waarvan zij deel uitmaken.

Voor wie werk maakt van zijn mandaat is dit een rechtvaardige, correcte vergoeding. Voor de  mandatarissen die er evenwel hun voeten aan vegen , is dit veel te veel en ongepast.


Namens de N-VA Fractie Lebbeke, maart 2015

Karel Uyttersprot (soms) On Twitter

Goeie Vlaamse Twitteraars

De verandering begint in Denderbelle - Lebbeke - Wieze

 

DENKEN–DURVEN–DOEN
Dagelijks worden wij geconfronteerd met de problemen en zorgen van ondernemers, medewerkers, werkzoekenden, ... Dit zette mij aan het denken.

In plaats van langs de zijlijn te blijven staan, heb ik een boeiende job opzij gezet om via de politiek mee te timmeren aan een beleid van durven.

Als oplossing om uit de puinhoop te geraken, ben ik van oordeel dat een grondige staatshervorming dringend nodig is om zo de problemen, zoals een drastische hervorming van justitie, werkgelegenheid en jobs, echt betaalbare pensioenen, veiligheid en ondernemerschap, ... aan te pakken.
Dit wil ik doen.

Berichtenarchief